Zasnova pesmi:

Ljubezen je Bog je Ljubezen je v svoji osnovi trodelna celota. Povezuje svetlo plat življenja, dobro (v človeku) in njeno nasprotje, temačno plat, zlo. Opisuje nasprotja v svetu dvojnosti (relativnosti) in jih združuje v luči enotnosti (Absoluta). Bralcu je prepuščeno, da se odloči, katero pesem bo izbral. (Vsaka podobnost z vsakdanjim življenjem ni zgolj naključna.) To je njegova prva in najodločilnejša interaktivna izbira. Lahko se odloči za svetlo pesem (1. del), za temačno (2. del) ali za kombinacijo obeh (3. del); ta se kljub temačnim odtenkom bolj nagiba k vedri vsebini.

V nadaljevanju se pesem ravno tako razvija po naših željah. Računalnik namreč lahko sam sestavi pesem (1. možnost) po različnih programskih ključih. Tako pesem lahko nato prilagodite svojemu okusu (2. možnost), kar je gotovo lažje kakor, da se sami lotite pisanja celotne pesmi (3. možnost). V vseh treh primerih se izbira verzov izvrši iz nabora 1594-ih verzov. Seveda računalniški program zelo natančno določa, kateri verzi so primerni za posamezno mesto v zgradbi pesmi.
Edina stalnica pri pesmi je, da ima vnaprej določeno število kitic in verzov.
Obe pesmi - svetla in temačna - imata pet kitic, kar predstavlja ravnovesje dobrega in zlega, vendar pa svetlo pesem sestavlja 25 verzov, medtem ko temačno le 23, kar pomeni, da dobro vedno premaga zlo.

Algoritem verzov ne izbira naključno, saj bi to rodilo povsem nesmiselno zaporedje verzov. Za vsako pozicijo v pesmi sem napisal večje število možnih verzov, ki sem jih nato razvrstil v nekaj skupin. Verzi niso izmenljivi med posameznimi vrsticami (npr. verzi, namenjeni 3. vrstici, se lahko pojavijo le v 3. vrstici, 5. vrstici v 5. itd.), kakor tudi ne med svetlim in temačnim delom. Tako je za posamezno vrstico v pesmi napisanih od 4 do 130 različic verzov, izmed katerih, bodisi računalnik bodisi bralec izbere primeren verz. Poleg tega, da za posamezno vrstico v pesmi obstaja vnaprej določen dovoljeni nabor verzov, pa računalnik naslednji verz v pesmi vedno izbere na podlagi predhodnega poteka pesmi. Pri tem mu programsko lahko določimo večjo ali manjšo svobodo pri izbiri verzov.
Kadar želimo sami oblikovati pesem, lahko ravno tako določimo, kako širok oz. selektiven bo nabor verzov za vrstico, ki jo želimo oblikovati. (Podrobnejša navodila so vgrajena v program in si jih boste lahko ogledali potem, ko ga boste namestili na vašem računalniku.)
Pesem boste najbolj enostavno prilagodili vašim željam tako, da pustite računalniku, da sestavi pesem, nakar boste zamenjali verze, ki niso po vašem okusu, s primernejšimi. Tudi pri tem vam lahko izdatno pomaga program, sicer pa naj vas vodi le še vaš trenutni navdih.
Število verzov je zares tolikšno (1594), da bo praktična vsaka sestavljena pesem unikat (iz milijonske zbirke možnih kombinacij). Za vsak slučaj pa sem programu dodal zbirko 108-ih že napisanih pesmi.

Posebnost zgradbe je, da ima prav vsak od 1594-ih verzov število črk, ki je mnogokratnik števila tri. Izjema je le osem osrednjih verzov: štirje v svetli (13.verz) in štirje v temačni (12. verz) pesmi. Prvi imajo 28 črk, drugi pa 26, tako da svetla plat znova ohrani rahlo prednost pred temačno.

Več o zanimivostih same zgradbe pesmi si preberite v naslednji rubriki, ki govori o napotkih za branje in oblikovanje.